Lesy obhospodařované Lesním družstvem obcí Ledeč nad Sázavou se nachází na Českomoravské vrchovině ve dvou krajích. Severní část lesního hospodářského celku se nachází na území Středočeského kraje v blízkém okolí města Zruč nad Sázavou, zbylá část leží na území kraje Vysočina v okolí městečka Ledeč nad Sázavou.

Většina lesního celku se nachází mezi přehradní nádrží Želivka - Švihov a řekou Sázavou. Tato skutečnost významně ovlivňuje i hospodaření v lese, jelikož péče o břehové porosty skýtá mnohá úskalí.

Nadmořská výška se pohybuje od 340 m.n.m. (vodní hladina Želivky) až do 713 m. n. m. (vrchol Melechova).

Průměrná roční teplota se zde pohybuje okolo 7 stupňů Celsia, průměrné roční srážky okolo 700 mm, délka vegetační doby je 150 dní.

Území lesního hospodářského celku se nachází ve dvou lesních oblastech:

10 - Středočeská pahorkatina

16 - Českomoravská vrchovina

Jsou zde zastoupeny čtyři lesní vegetační stupně:

2 - bukodubový

3 - dubobukový

4 - bukový

5 - jedlobukový

Průměrný věk lesních porostů je 65,82 roků.

V druhové struktuře převládají jehličnaté dřeviny, které tvoří zhruba 89% plochy majetku. Hlavními dřevinami jsou smrk ztepilý se 74% plochy a borovice lesní s 11% plochy. Listnaté dřeviny jsou zastoupeny o poznání méně, a to 11% plochy. Z listnáčů převládá buk lesní s 8% plochy.

Naším cílem je postupná úprava druhové skladby především ve prospěch buku lesního a jedle bělokoré, při zachování dostatečného zastoupení smrkových porostů na vhodných stanovišťích.

V popisovaném území lze narazit na porosty, které spadají do kategorií:

  • lesy ochranné - lesy mimořádně nepříznivých stanovišť
  • lesy zvláštního určení - lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou
  • lesy hospodářské

Většinu výměry jižní části majetku tvoří Přírodní park Melechov, který byl zřízen 1.6.1995 obecně závazným předpisem k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Tato lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 700 m. n. m., což výrazně ovlivňuje ráz krajiny a tudíž i hospodaření v místních lesích. Některá zdejší území mají charakter blížící se podhorským lesním partiím. V přírodním parku Melechov, který má rozlohu 3249 ha, se nachází nejvyšší bod okresu Havlíčkův Brod (vrchol Melechov 713 m. n. m.). Zalesněný masiv patří mezi dominanty středního Posázaví i celé Českomoravské vrchoviny.

 

vrchol Melechov v celé své kráse                                          

 

Joomla Template - by Joomlage.com